Regulamin

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW Cener

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Cener oraz warunki świadczenia przez Cener Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Cener.
1.2. Cener Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Cener jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Cener możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
1.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Cener, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
1.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Cener w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


2. DEFINICJE

2.1. Cener – prowadzona przez Cener Sp. z o.o. w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Cener Sp. z o.o. w domenie Cener.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Cener Sp. z o.o.
2.2. Cener Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 302655470, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@Cener.pl
2.3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Cener konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Cener, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w ramach usługi Kup na Cener.
2.4. Kup na Cener – bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Cener polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentującym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Cener, a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadzącymi Sklepów Internetowych, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów bezpośrednio ze stron Serwisu Cener (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).
2.5. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi Kup na Cener dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.6. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.994.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych w Serwisie Cener, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://www.payu.pl/kontakt/formularze-kontaktowe-0
2.7. POK – Program Ochrony Kupujących udostępniany w ramach Serwisu Cener, polegający na przyznawaniu rekompensat Kupującym o statusie konsumenta, którzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Cener i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego ponieśli szkodę związaną z tą transakcją. Zasady przyznawania rekompensat określone zostały w regulaminie POK, dostępnym pod adresem http://info.Cener.pl/program-ochrony-kupujacych/regulamin-pok. Programem Ochrony Kupujących objęte są wyłącznie transakcje dokonane w usłudze „Kup na Cener”.
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.
2.9. Serwis Cener – prowadzony przez Cener Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.Cener.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.
2.10. Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, współpracujący z Cener Sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu Cener lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu Cener;
2.11. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Cener Sp. z o. o. w ramach Serwisu Cener.
2.12. Oferta Handlowa Kontrahenta – towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Cener i oferowane do sprzedaży wyłącznie w ramach Usługi.
2.13. Taniomania.pl – wyszukiwarka, która jest udostępniana przez Cener Sp. z o.o. w domenie internetowej taniomania.pl i służy przede wszystkim promocji wybranych Towarów dostępnych w Serwisie Cener. Szczegóły dotyczące działania i korzystania z tej wyszukiwarki zawarte zostały w pkt 6 niniejszego Regulaminu.
2.14. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Cener i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
2.15. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie Cener zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Cener Sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.
2.16. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
2.17. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Cener Sp. z o.o. w ramach Serwisu Cener nieodpłatne usługi, w szczególności usługa Kup na Cener oraz usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Cener oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach.
2.18. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Cener.


3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z Cener

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Cener ma charakter nieodpłatny.
3.2. Cener Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Cener Sp. z o.o. informuje w Serwisie Cener o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi Kup na Cener. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Kup na Cener zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.3. W ramach Serwisu Cener umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,
b) porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,
c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie Cener, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Cener Sp. z o.o. w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział,
d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,
e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach usługi Kup na Cener,
f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Cener, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Cener,
g) zakup Towaru w ramach usługi Kup na Cener na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasad świadczenia usługi Kup na Cener dla Kupujących,
h) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Cener, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zamówienia”,
i) korzystanie z Usług, w tym:
i) powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta,
ii) powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Cener,
iii) otrzymywania newslettera,
iv) powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta,
v) branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Cener.
j) tworzenie zestawów złożonych z umieszczonych przez użytkownika zdjęć oraz oznaczonych na tych zdjęciach towarów,
k) zamieszczanie zdjęć do opiniowanych w punkcie c) powyżej towarów.
3.4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Cener pochodzą od Sklepów Internetowych lub od Kontrahentów prezentujących Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Cener Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Cener były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
3.5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Cener Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Cener Sp. z o.o. w Serwisie Cener, w tym ramach usługi Kup na Cener).
3.6. Cener Sp. z o.o. nie odpowiada:
a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,
b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,
d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.
3.7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
3.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Cener Sp. z o.o. na stronach Serwisu Cener (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.
3.9. Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru prezentowanego w Serwisie Cener i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty na zasadach określonych w regulaminie POK.
3.10. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Cener, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Cener, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Cener, przysługują Cener Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.
3.11. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
3.12. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Cener Sp. z o.o.
3.13. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Cener.
3.14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu Cener, w tym wskazanych w pkt 3.3.i Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Cener Sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Cener.
3.15. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie Cener nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.16. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Cener Sp. z o.o.,
c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.15.
3.17. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Serwisie Cener, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia oraz jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Cener Sp. z o.o. dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, w celach marketingowych i promocyjnych, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu powyżej.


4. REJESTRACJA

4.1. Użytkownicy mają możliwość:
a) korzystania z Serwisu Cener bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
b) dokonania rejestracji w Serwisie Cener za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Cener i logowania się w Serwisie Cener z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Cener, a także mają możliwość
c) logowania się w Serwisie Cener z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook oraz Allegro.
4.2. Rejestracja w Serwisie Cener następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Cener danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Cener.
4.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Cener Sp. z o.o.
4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Cener (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu Cener (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych w punkcie 10.2.
4.5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Cener Sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powyżej.
4.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Cener dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień  oraz ich historii w związku z realizacją przez Użytkownika usługi Kup na Cener, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.7. Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Cener (w tym zalogowanie się w Serwisie Cener) lub zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook lub Allegro.
4.8. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Cener. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
4.9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4. 5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w punkcie 5.1. poniżej.


5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Cener wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
5.3. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Cener Sp. z o.o.,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie Cener narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Cener (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych,
e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów.
g) treści nieprawdziwych.
5.5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
5.6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Cener Sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Cener Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,
c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,
i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.;
l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł;
5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Cener, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Cener Sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.
5.8. Kontrahent poprzez narzędzia udostępnione przez Cener Sp. z o. o. może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.


6. WYSZUKIWARKA

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników Internetu korzystających z wyszukiwarki Cener.pl.
6.2. Wyszukiwarka Taniomania.pl jest narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i prezentowanych w Serwisie Cener. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: kategorii produktowej, nazwy lub modelu Towaru lub frazy powiązanej z określonymi Towarami.
6.3. Cener Sp. z o.o. podejmować będzie starania mające na celu ciągłe poszerzanie zasobów wyszukiwarki Taniomania.pl i polepszanie jakości wyników wyszukiwania.
6.4. Cener Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuwania z wyników wyszukiwania tych wyników (w tym stron, serwisów lub domen Sklepów Internetowych), które:
a) zawierają treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
b) stanowią przekierowanie na inną stronę niż strona Sklepu Internetowego bądź zawierają (w tym prezentują) – także w zmodyfikowany sposób – treść innej strony internetowej.


7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Cener Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Cener Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 7.1., mogą być przekazane Cener Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Cener.
7.2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7.3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Cener Sp. z o.o. usług (w tym świadczenia usługi Kup na Cener w odniesieniu do Kupujących), a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Cener Sp. z o.o.
7.4. Cener Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Cener Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Cener Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
7.5. Cener Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 7.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 7.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Cener Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Cener Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Cener Sp. z o.o. administratorowi danych.
7.6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Cener Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Cener Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Cener Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:
a) Użytkowników nie będących Kupującymi mogą być przekazywane przez Cener Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia oferowania tym Użytkownikom Towarów do zakupu w ramach Kup na Cener.
b) Kupujących mogą być przekazywane przez Cener Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
c) Dane Kupujących,  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Cener Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.
7.7. Cener Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Cener w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
7.8. Cener Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Cener używane są przez Cener Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Cener. Uzyskane przez Cener Sp. z o.o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Cener Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Cener może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.


8. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU Cener

8.1. Cener Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Cener. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Cener Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu Cener.
8.2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Cener Sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
8.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Cener związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania zakupu w ramach usługi Kup na Cener.
8.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Cener inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.3.
8.5. W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie korzystania przez Użytkownika z usługi Kup na Cener, co spowoduje w szczególności niezakończenie transakcji, Cener Sp. z o.o. skontaktuje się indywidualnie z Użytkownikiem (Kupującym).


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Cener.
9.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Cener Sp. z o.o. – Cener, Legnicka 48 G 54-202 Wrocław bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@Cener.pl.
9.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Cener Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Cener Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
9.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
9.6. Cener Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.


10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Świadczenie usług przez Cener Sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
10.2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Cener Sp. z o.o., – Cener, Legnicka 48 G 54-202 Wrocław
10.3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Cener Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Cener Sp z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Cener Sp. z o.o.
10.4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Cener Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Cener Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Cener, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Cener oraz logujących się w Serwisie Cener z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
11.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Cener Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Cener oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 11.1.
11.3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 10.1 i 10.2.
11.4. Kupujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Kup na Cener przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach Kup na Cener na zasadach dotychczasowych.
11.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.6. W sprawach dotyczących korzystania z Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.
11.7. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
11.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt 11.7. pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
11.9. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@Cener.pl
11.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26. lipca 2016.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW Cener
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP NA Cener” DLA KUPUJĄCYCH

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI KUP NA Cener

1.1. Usługa Kup Na Cener świadczona jest przez Cener Sp. z o.o. w Serwisie Cener.
1.2. Usługa Kup na Cener umożliwia Użytkownikom nabywanie Towarów pochodzących ze Sklepów Internetowych na stronach Serwisu Cener (bez konieczności rejestrowania się w każdym Sklepie Internetowym, z którego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahentów nieprowadzących Sklepu Internetowego, którzy prezentują swoje Towary w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.
1.3. Transakcja sprzedaży w ramach Kup na Cener odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz według obowiązujących przepisów prawa.
1.4. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kontrahenta, od którego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie się z regulaminem Kontrahenta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
1.5. Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w ramach usługi Kup na Cener przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.


2. ZASADY NABYWANIA TOWARÓW W RAMACH „KUP NA Cener”.

2.1. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Cener lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) możliwość dokonania zakupu w ramach Kup na Cener następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza obejmującego w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Dane wskazywane przez Kupującego muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna potwierdzająca prawidłowe jego wypełnienie oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
2.2. Z chwilą  otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Cener Sp. z o.o. o na świadczenie usługi Kup Na Cener.
2.3. Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwisów będący konsumentem , który zawarł umowę z Cener Sp. z o.o. o na świadczenie usługi Kup Na Cener. Może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zasady odstąpienia od umowy , w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
2.4. Kupujący posiadający już Konto może modyfikować dane w związku z transakcją, w szczególności podać inny adres dostawy.
2.5. Dokonując zakupu w ramach „Kup na Cener” Kupujący korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu gromadzenie wybranych Towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub ich usuwanie.
2.6. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia:
a) adresu dostawy,
b) sposobu dostawy,
c) sposobu dokonania płatności za Towar,
d) formy dowodu zakupu,
e) akceptacji niniejszego Załącznika oraz regulaminów Sklepów Internetowych, z których Towar pochodzi.
2.7. W przypadku Kupujących posiadających Konto, Towar zostanie przesłany na adres przypisany do Konta, chyba że Kupujący wskaże inny adres dostawy.
2.8. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Kupującego wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów.
2.9. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sklepom Internetowym, z których Towary pochodzą tych danych objętych formularzem zamówienia lub przypisanych do Konta, które służą do realizacji transakcji.
2.10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez   Kupującego Kontrahentowi(sprzedawcy).
2.11. Po potwierdzeniu płatności za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji – płatność przy odbiorze) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomość od Serwisu Cener o przekazaniu zamówienia do właściwych Kontrahentów.
2.12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.
2.13.    W przypadku zamówień opłacanych z góry, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia, jak również w przypadku, gdy Kontrahent w ciągu 14 dni od opłacenia przez Kupującego zamówienia nie przyjmie zamówienia do realizacji (punkt 2.11), Cener Sp. z o.o. anuluje zamówienie, a kwota zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.
2.14. Płatności za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie Cener w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej.
2.15. Wszystkie wskazane w Serwisie Cener ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Kupującego wskazywane są odrębnie.
2.16. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
2.17. W przypadku, gdy Kupujący zamówił Towary od różnych Kontrahentów, dostawa nastąpi od każdego Kontrahenta odrębnie w terminie i na zasadach określonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupującego. Niektóre Sklepy Internetowe umożliwiają odbiór osobisty Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.


3. USŁUGI PŁATNICZE

3.1. Kupujący dokonując wyboru formy płatności w ramach usługi Kup na Cener ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności.
3.2. W ramach Usługi płatniczej Operator płatności obsługuje:
a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
b) płatności dokonywane w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.
c) płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem płatności w ramach realizacji Usługi płatniczej.


4. OCHRONA PRYWATNOŚCI

4.1. Dane osobowe Kupujących, przekazane przez Cener Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.2. Operator Płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator Płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator Płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
4.3. Operator Płatności zapewnia Kupującym, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Cener Sp. z o.o., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący, których dane osobowe zostały przekazane przez Cener Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator Płatności zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora Płatności danych osobowych innemu niż Operator Płatności administratorowi danych.
4.4. Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Cener Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora Płatności Usług płatniczych. Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Cener Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług płatniczych, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora Płatności czynności związane ze świadczeniem Usług płatniczych.


5. REKLAMACJE

5.1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Cener Sp. z o.o. w ramach Kup na Cener, w tym reklamacje dotyczące usług Operatora płatności.
5.2. Reklamacje kierowane do Cener Sp. z o.o. składa się oraz rozpatrywane będą na zasadach określonych w punkcie 9 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
5.3. W przypadku skierowania do Cener Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.
5.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane przez Cener Sp. z o.o.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Świadczenie usług przez Cener Sp. z o.o. w ramach usługi Kup na Cener dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie Cener lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu)  ma charakter terminowy i trwa przez okres  nabycia Towaru pochodzącego od Kontrahenta prezentującego swoją ofertę na stronach Serwisu Cener.
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem i Regulaminem stosuje się regulamin Kontrahenta.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem oraz Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Kontrahenta.
6.5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Cener Sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Kup na Cener lub Usługi płatniczej na warunkach określonych w niniejszym Załączniku jest prawo polskie.
6.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cener Sp. z o.o. w ramach usługi Kup na Cener lub przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , podając nasz adres odr@Cener.pl


ZAŁĄCZNIK NR 2 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Z Cener ORAZ ODSTĄPIENIU UMOWY KUP NA Cener – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta)  możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@Cener.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w punkcie 5.1. Regulaminu)


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Cener Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
kontakt@Cener.pl

Ja ………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Cener.pl(*)/ w ramach Kup na Cener(*)
Data zawarcia umowy to ……….(*) Niepotrzebne skreślić.

JUŻ WKRÓTCE MILIONY PRODUKTÓW W TWOIM ZASIĘGU
Z naszą aplikacją sprawnie porównasz ceny w sklepach internetowych i szybko znajdziesz najlepszą ofertę.